1 PMI تولیدی بانک جیبون تصویری اولیه از سلامت بخش تولید ...

 1 مجوزهای ساختمانی s.a. منتشر شده توسط آمار نیوزلند تعداد مجوزها ...

1 نرخ بیکاری که از وزارت بهداشت، کار و رفاه و ...

1 تعطیلی بانک های انگلستان 2 این معیار اولیه هزینه های ...

1 او به عنوان رئیس بانک مرکزی، که نرخ های بهره ...

1 انتشار سه ماهه خرده فروشی توسط آمار نیوزلند به طور ...

1 میانگین بازده اوراق قرضه فدرال حراج شده توسط Deutsche Bundesbank ...

1 شاخص مدیران خرید خدمات (PMI) که توسط مارکیت اکونومیکس منتشر ...

1 گزارش ماهانه Buba آلمان که توسط Deutsche Bundesbank منتشر شده ...

1 تراز تجاری منتشر شده توسط آمار نیوزلند معیاری از میزان ...