1 شرایط کسب و کار در نیوزلند را ارائه می دهد. ...

1 تعطیلی بانک های ژاپن 2 نظرسنجی موجودی قیمت مسکن RICS ...

1 شاخص قیمت تولیدکننده که توسط بانک مرکزی ژاپن منتشر شده ...

1 تغییرات در ارزش واقعی خرده فروشی از شرکت های شرکت ...

1 حساب جاری منتشر شده توسط وزارت دارایی، جریان خالص معاملات ...

1 بیانیه سیاست پولی منتشر شده توسط بانک مرکزی استرالیا، شرایط ...

1 شاخصی است که شامل محموله ها، موجودی ها و سفارشات ...

1 تغییر استخدام منتشر شده توسط آمار نیوزلند معیاری برای تغییر ...

1 مجوزهای ساختمانی منتشر شده توسط اداره آمار استرالیا، تعداد مجوزها ...

1 تعطیلی بانک های استرالیا 2 تعطیلی بانک های سوئیس 3 ...