تقویم اقتصادی
تقویم اقتصادی

تقویم اقتصادی جمعه 31 تیر ماه 1401

تقویم اقتصادی جمعه 31 تیر ماه 1401
تقویم اقتصادی جمعه 31 تیر ماه 1401

1 شاخص مدیران خرید خدمات که توسط مارکیت اکونومیکس منتشر شده است، شرایط کسب و کار در بخش خدمات را نشان می دهد. از آنجایی که بخش خدمات بر بخش بزرگی از کل تولید ناخالص داخلی تسلط دارد، خدمات شاخص مهمی از وضعیت کلی اقتصادی در فرانسه است. سیگنال های بالای 50 برای یورو صعودی است، در حالی که نتیجه زیر 50 به عنوان نزولی در نظر گرفته می شود.

2 شاخص مدیران خرید تولید که توسط مارکیت اکونومیکس منتشر شده است، شرایط کسب و کار در بخش تولید را نشان می دهد. از آنجایی که بخش تولید بر بخش بزرگی از کل تولید ناخالص داخلی تسلط دارد، تولید شاخص مهمی از شرایط تجاری و شرایط کلی اقتصادی در فرانسه است. سیگنال های بالای 50 برای یورو صعودی است، در حالی که نتیجه زیر 50 به عنوان نزولی در نظر گرفته می شود.

3 PMI خدمات منتشر شده توسط Markit Economics با مدیران آلمانی درباره وضعیت فروش، اشتغال و چشم انداز آنها مصاحبه می کند. از آنجایی که عملکرد بخش خدمات آلمان در طول زمان بسیار سازگار است، خدمات به اندازه رقم ناپایدارتر در بخش تولید بر ارقام تولید ناخالص داخلی نهایی تأثیر نمی گذارد. هر قرائت بالای 50 نشان دهنده انبساط است، در حالی که قرائت زیر 50 نشان دهنده انقباض است.

4 شاخص مدیران خرید تولید (PMI) که توسط اقتصاد مارکیت منتشر شده است، شرایط کسب و کار در بخش تولید را نشان می دهد. از آنجایی که بخش تولید بر بخش بزرگی از کل تولید ناخالص داخلی تسلط دارد، PMI تولید یک شاخص مهم از شرایط کسب و کار و شرایط کلی اقتصادی در آلمان است. به طور معمول، نتایج بالای 50 سیگنال برای یورو صعودی است، در حالی که نتیجه زیر 50 به عنوان نزولی در نظر گرفته می شود.

5 خدمات PMI منتشر شده توسط مؤسسه خرید و عرضه و مارکیت اقتصاد، شاخصی از وضعیت اقتصادی در بخش خدمات بریتانیا است. این یک نمای کلی از وضعیت فروش و اشتغال را نشان می دهد. شایان ذکر است که بخش خدمات بریتانیا، چه مثبت و چه منفی، به اندازه PMI تولیدی بر تولید ناخالص داخلی تأثیر نمی گذارد. معامله گران خواهان بالاترین خوانش ممکن هستند، زیرا این رقم برای پوند به عنوان مثبت تلقی می شود. هر قرائت بالای 50 نشان دهنده انبساط است، در حالی که قرائت زیر 50 نشان دهنده انقباض است.

6 تولید PMI منتشر شده توسط موسسه Chartered Purchasing & Supply و Markit Economics شاخصی از وضعیت اقتصادی در بخش تولید بریتانیا است. شایان ذکر است که بخش خدمات بریتانیا تأثیری مثبت یا منفی ندارد. معامله گران خواهان بالاترین خوانش ممکن هستند، زیرا این رقم برای پوند به عنوان مثبت تلقی می شود. هر قرائت بالای 50 نشان دهنده انبساط است، در حالی که قرائت زیر 50 نشان دهنده انقباض است.

7 خرده فروشی منتشر شده توسط آمار کانادا، داده ای ماهانه است که تمام کالاهای فروخته شده توسط خرده فروشان را بر اساس نمونه گیری از فروشگاه های خرده فروشی در انواع و اندازه های مختلف نشان می دهد. شاخص خرده فروشی اغلب به عنوان شاخص اعتماد مصرف کننده در نظر گرفته می شود. عملکرد بخش خرده فروشی را در کوتاه مدت نشان می دهد. به طور کلی، رشد اقتصادی مثبت، حرکت های صعودی را برای CAD پیش بینی می کند.

8 داده ماهانه است که همه کالاهای فروخته شده توسط خرده فروشان را بر اساس نمونه برداری از فروشگاه های خرده فروشی در انواع و اندازه های مختلف به جز بخش خودرو نشان می دهد. شاخص خرده فروشی اغلب به عنوان شاخص اعتماد مصرف کننده در نظر گرفته می شود. عملکرد بخش خرده فروشی را در کوتاه مدت نشان می دهد. به طور کلی، رشد اقتصادی مثبت، حرکت های صعودی را برای CAD پیش بینی می کند.

9 شاخص مدیران خرید خدمات (PMI) که توسط مارکیت اکونومیکس منتشر شده است، شرایط کسب و کار در بخش خدمات را نشان می دهد. از آنجایی که بخش خدمات بر بخش بزرگی از کل تولید ناخالص داخلی تسلط دارد، PMI خدمات شاخص مهمی از وضعیت کلی اقتصادی در ایالات متحده است. سیگنال های بالای 50 برای USD صعودی است، در حالی که نتیجه زیر 50 به عنوان نزولی در نظر گرفته می شود.

10 شاخص مدیران خرید تولید (PMI) که توسط مارکیت اکونومیکس منتشر شده است، شرایط کسب و کار در بخش تولید را نشان می دهد. از آنجایی که بخش تولید بر بخش بزرگی از کل تولید ناخالص داخلی تسلط دارد، PMI تولید یک شاخص مهم از شرایط کسب و کار و شرایط کلی اقتصادی در ایالات متحده است. قرائت بالای 50 نشان می دهد که اقتصاد در حال گسترش است، و سرمایه گذاران آن را به عنوان افزایشی برای دلار درک می کنند، در حالی که در نتیجه زیر 50 واحد برای انقباض اقتصادی، و تاثیر منفی بر ارز دارد.