تقویم اقتصادی چهارشنبه 24 فروردین 1401

1 نرخ‌های بهره کوتاه‌مدت عامل اصلی در ارزش‌گذاری ارز هستند – معامله‌گران به بیشتر شاخص‌های دیگر نگاه می‌کنند تا پیش‌بینی کنند که چگونه نرخ‌ها در آینده تغییر خواهند کرد.

فرماندار پس از مشورت با کارکنان ارشد بانک و مشاوران خارجی تصمیم می گیرد که نرخ را در کجا تعیین کند.

2 این یکی از ابزارهای اصلی است که بانک مرکزی نیوزیلند برای برقراری ارتباط با سرمایه گذاران در مورد سیاست های پولی استفاده می کند. این شامل نتیجه تصمیم آنها در مورد نرخ بهره و توضیحاتی در مورد شرایط اقتصادی است که بر تصمیم آنها تأثیر گذاشته است. مهمتر از همه، در مورد چشم انداز اقتصادی بحث می کند و سرنخ هایی را در مورد نتیجه تصمیمات آینده ارائه می دهد.

3 قیمت های مصرف کننده اکثریت تورم کلی را تشکیل می دهند. تورم برای ارزش گذاری ارز مهم است زیرا افزایش قیمت ها باعث می شود بانک مرکزی به دلیل احترام به دستور مهار تورم، نرخ های بهره را افزایش دهد. میانگین قیمت کالاها و خدمات مختلف نمونه برداری شده و سپس با نمونه برداری انجام شده در سال قبل مقایسه شده است.

4 او به عنوان رئیس بانک مرکزی که نرخ های بهره کوتاه مدت را کنترل می کند، تأثیر مهمی بر ارزش پول کشور دارد. معامله‌گران سخنرانی‌های او را به دقت بررسی می‌کنند، زیرا آنها اغلب برای ارائه سرنخ‌های ظریف در مورد سیاست‌های پولی آینده و تغییرات نرخ بهره استفاده می‌شوند.

5 این یک شاخص اصلی تورم مصرف کننده است – وقتی تولیدکنندگان برای کالاها و خدمات هزینه بیشتری دریافت می کنند، هزینه های بالاتر معمولاً به مصرف کننده منتقل می شود.

6 قیمت مواد غذایی و انرژی حدود 40٪ از شاخص تولید کننده کلی را تشکیل می دهد که تمایل دارد اهمیت داده های اصلی را کمرنگ کند.

7 این بینش ارزشمندی را در مورد دیدگاه بانک از شرایط اقتصادی و تورم – عوامل کلیدی که آینده سیاست پولی را شکل می‌دهند و بر تصمیمات نرخ بهره آنها تأثیر می‌گذارند، ارائه می‌کند.

8 این ابزار اولیه ای است که بانک مرکزی کانادا برای برقراری ارتباط با سرمایه گذاران در مورد سیاست های پولی استفاده می کند. این شامل نتیجه تصمیم آنها در مورد نرخ بهره و توضیحاتی در مورد شرایط اقتصادی است که بر تصمیم آنها تأثیر گذاشته است. مهمتر از همه، در مورد چشم انداز اقتصادی بحث می کند و سرنخ هایی را در مورد نتیجه تصمیمات آینده ارائه می دهد.

9 نرخ‌های بهره کوتاه‌مدت عامل اصلی در ارزش‌گذاری ارز هستند – معامله‌گران به بیشتر شاخص‌های دیگر نگاه می‌کنند تا پیش‌بینی کنند که چگونه نرخ‌ها در آینده تغییر خواهند کرد.

اعضای شورای حاکم در مورد محل تعیین نرخ به اجماع رسیدند.

10 کنفرانس مطبوعاتی دارای 2 بخش است – ابتدا بیانیه آماده شده خوانده می شود، سپس کنفرانس برای سوالات مطبوعات آزاد است. سوالات اغلب منجر به پاسخ های بدون نسخه می شود که نوسانات شدید بازار را ایجاد می کند.
این یکی از روش های اصلی است که بانک مرکزی کانادا برای برقراری ارتباط با سرمایه گذاران در مورد سیاست های پولی استفاده می کند. این به جزئیات عواملی را پوشش می دهد که بر تصمیم گیری اخیر نرخ بهره تأثیر گذاشته اند، مانند چشم انداز کلی اقتصاد و تورم. مهمتر از همه، سرنخ هایی در مورد سیاست های پولی آینده ارائه می دهد.