تقویم اقتصادی 20تیر ماه 1401
تقویم اقتصادی 20تیر ماه 1401

تقویم اقتصادی 20تیر ماه 1401

تقویم اقتصادی 20تیر ماه 1401
تقویم اقتصادی 20تیر ماه 1401

1 هاروهیکو کورودا، رئیس بانک مرکزی ژاپن، کنفرانس مطبوعاتی در مورد سیاست های پولی در توکیو برگزار خواهد کرد.

2 خرده فروشی منتشر شده توسط موسسه ملی آمار معیاری از تغییرات در فروش بخش خرده فروشی ایتالیا است. عملکرد بخش خرده فروشی را در کوتاه مدت نشان می دهد. درصد تغییرات نشان دهنده نرخ تغییرات چنین فروش هایی است. تغییرات به طور گسترده به عنوان شاخصی از هزینه های مصرف کننده دنبال می شود. قرائت بالا به عنوان مثبت (یا صعودی) برای یورو در نظر گرفته می شود، در حالی که خواندن پایین به عنوان منفی (یا نزولی) در نظر گرفته می شود.

3 وام‌های جدید منتشر شده توسط بانک خلق چین، ارزش وام‌های جدید یوان است که طی ماه گذشته برای مصرف‌کنندگان و مشاغل صادر شده است.

4 در جلسات یوروگروپ، رئیس گروه یورو، وزیر دارایی هر یک از کشورهای عضو منطقه یورو، کمیسر امور اقتصادی و پولی و رئیس بانک مرکزی اروپا حضور دارند. رئیس کارگروه یوروگروپ کمیته اقتصادی و مالی نیز برای ارائه کارهای مقدماتی انجام شده در آن گروه حضور دارد.

5 او به عنوان رئیس بانک مرکزی که نرخ های بهره کوتاه مدت را کنترل می کند، بیش از هر شخص دیگری بر ارزش پول کشور تأثیر دارد. معامله گران تعهدات عمومی او را به دقت بررسی می کنند، زیرا آنها اغلب برای ارائه سرنخ های ظریف در مورد سیاست های پولی آینده استفاده می شوند.

6 اعضای شورای حاکم در مورد محل تعیین نرخ های بهره کلیدی منطقه یورو رای می دهند و مشارکت عمومی آنها اغلب برای حذف سرنخ های ظریف در مورد سیاست های پولی آینده استفاده می شود.

7 جان سی ویلیامز رئیس بانک فدرال رزرو نیویورک است. در این نقش، او در کمیته بازار آزاد فدرال خدمت می کند و دیدگاه منطقه دوازدهم فدرال رزرو را به بحث های سیاست پولی در واشنگتن می آورد.