حمایت چین از بازار سهام و اوراق

حمایت چین از بازار سهام و اوراق

بانک مرکزی چین بعد از ۳ روز سقوط متوالی بازارهای سهام و اوراق ۴.۶ میلیارد دلار نقدینگی به این بازارها تزریق کرد

این اولین دخالت بانک مرکزی چین با حجم بالای نقدینگی در بازارهای مالی چین می باشد