تقویم اقتصادی

تقویم اقتصادی دوشنبه 18 مهر 1401

تقویم اقتصادی
تقویم اقتصادی 18 مهر 1401

در تقویم اقتصادی دوشنبه رویداد مهم و تاثیر گذاری را در مارکت شاهد نخواهیم بود به غیر سخنرانی عضو بانک مرکزی آلمان و اروپا و رئیس بانک مرکزی آلمان که از درجه اهمیت متوسطی برخوردار است و انتظار می رود در زمان سخنرانی شاهد نوسانات خاصی در مارک نباشیم.

در کل روز دوشنبه روز آرامی برای مارکت خواهد بود مگر اینکه شاهد رویداد غیرمنتظره ای باشیم .