توکنومیک یا اقتصاد توکنیعبارت توکنومیک (tokenomic) یا اقتصاد توکنی، ترکیبی از ...