بازدهی خزانه داری ایالات متحده برای شروع هفته بالاتر بود زیرا ...

بازدهی خزانه داری ایالات متحده در روز جمعه بالاتر بود، اما ...