بازدهی خزانه داری ایالات متحده در روز جمعه بالاتر بود، اما ...