طبق گفته کمیسیون قانون، نهاد قانونی بریتانیا، دارایی‌های دیجیتال نقش مهمی ...