سواپ در فارکسسواپ در فارکس، عبارت است از معامله‌ای که در ...