انواع نوسان گیری در فارکسدر دنیای بازارهای مالی، نوسان گیری (Speculation) ...